आकडेमोड

केशवनगर ग्रा. पं. अंतर –   पुणे स्टेशन पासून 8 किमी
लोकसंख्या                 –   45 हजार, अधिकृत
जमिनीबद्दल              –    केशवनगर मोकळी जमिन नाही.

उत्पन्नाची साधने – उद्योग धंदे, घरे यांपासुन कर मिळतो.

योजना – संपूर्ण ग्रामीण योजना
12 वा वित्त आयोग

यशवंत ग्राम समृध्दी
इदिरा आवास

राजीव गांधी ग्रामीण निवास योजना

रोजगाराची उपलब्धता –
– शेती –’
– स्वयंरोजगार – अनेक
– ग्रामोद्योग –
– उद्योग – प्लास्टीक मेाल्डींग ते क्रॅंक शॉक्ट प्र्यंतचे काम येथील वर्कशॉप मध्ये होतात यातुन येथील अनेक नागरीकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
प्रशासन – सोबत यादी आहे.

संस्था –

स्वयंसेवी –

सहकारी 1) पुणे कॅन्टोनमेंट सह. बॅंक. 2) पुणे जिल्हा सह. बॅंक,

पतसंस्था

1. सिध्दीविनायक,

2) शिवशंभो,

3) इंदिरा महिला,

4) पवार