रोजगार

ग्रामपंचायत केशवनगर
ता. हवेली, जि. पुणे.
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

1.2002–03, 2003–04 – 100 टक्के अनुदान – सार्वजनिक शौचालय फलाटवस्ती स. न. 9 ते 14 – रु. 172495 – रुपये 165000– रुपये 190100
2.2004–05– 100 टक्के अनुदान – फलाटवस्ती, खडकीकरण, डांबरीकरण – रु. 58172+ 59698– रुपये 111980– रुपये 121859
3.2005–06 – 100 टक्के अनुदान – धोबीघाट – रु. 227017– रुपये 219996– रुपये 234280
4.2005–06 – 100 टक्के अनुदान – धोबीघाट – रु. 312934– रुपये 306850– रुपये 307181
5.2007–08 – 50 टक्के अनुदान – भुयारी गटर वॉर्ड क्र. 1,3 – रु. 275139– रुपये 206020– रुपये 206179
6.2007–08 – 50टक्के अनुदान – भुयारी गटर वॉर्ड क्र. 6– रु. 274987– रुपये 251400– रुपये 251600

ग्रामपंचायत केशवनगर
ता. हवेली, जि. पुणे.
12 वा वित्त आयोग
1. 05–06– भुमि. गटर वॉर्ड क्र. 3,4,5 – 360855–371700 –230000–235334
2.06–07 –रस्ते दुरुस्ती वॉर्ड क्र. 2,5 – 175030– 311690 – 305885– 320034
3.07–08– भुमिगत गटर वॉर्ड क्र. 6 – 138804–33400 – 270134 – 390838

ग्रामपंचायत केशवनगर
ता. हवेली, जि. पुणे.
यशवंत ग्रामसमृध्दी योजना
1.03–04–भुमिगत गटार वॉर्ड क्र. 1,2,6– 997960– 850000 अनु. 150000 वर्गणी, 1000000 एकुण – 984000 – 1000066 – पूर्ण.
2.04–05 – रस्ते डांबरीकरण – 1000000– 850000 अनु. 150000 वर्गणी, 1000000 एकुण – 1097723– 1097823– पूर्ण.
3.05–06 भुमिगत गटर – 91000 वर्गणी – काम मंजूर नाही.

ग्रामपंचायत केशवनगर
ता. हवेली, जि. पुणे.
इंदिरा आवास योजना
इंदिरा आवास योजने अंतर्गत – लाभार्थी संख्या – 25 आहे.

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र. 1 माहिती प्रमाणे – 12 लाभार्थी

ग्रामपंचायत केशवनगर
ता. हवेली, जि. पुणे.
ग्रामपंचायत बालवाडयांची माहिती
1.संगिता दिलीप लोणकर              भोईवस्ती         6/10/76   11 वी         1/11/2003    5 वर्षे    –   जीवन विकास बालवाडी
2.श्रीमती उज्वला भिमराव शिंदे      लोणकर पडळ   14/6/80     9 वी         1/1/03          5 वर्षे    –    हनुमान बालविकास विद्यामंदिर
3.श्रीमती आशा सोपान गोरे           व्दारकापार्क      12/7/72     9 वी         15/8/03        5 वर्षे    –    आदर्श बालवाडी
4.श्रीमती अनिता सुभाष सातपुते     शिंदेवस्ती         1/6/73       9 वी         1/6/3            5 वर्षे   –     ज्ञानमंदिर बालविकास बालवाडी
5.श्रीमती अंजना वामन जाधव        शिक्षक सोसा.    7/3/72       9 वी         15/8/03        5वर्षे    –     घरकुल बालवाडी
6.श्रीमती. बिजली रविन बडगुजर    गायराण वस्ती   3/6/82     10 वी         1 वर्ष
7.श्रीमती सुरेखा गुंडु सेामवंशी       शिक्षक सोसा.   12/7/68    10 वी        72/6/04         4 वर्षे   –    दुर्गामाता शिशुविहार
8.श्रीमती निर्मला सोमलिंग जतकर   शिंदेवस्ती         1/6/72       9 वी        7/6/04           4 वर्षे   –     भाग्योदय विद्यामंदिर
9.श्री. रंजना अजु‍र्न गायकवाड         श्रीराम कॉलनी  13/5/65    10 वी                             5 वर्ष         गुरुकुल बालविकास केंद्र

ग्रामपंचायत केशवनगर
ता. हवेली, जि. पुणे.
पशुधन माहिती
गायवर्ग – 202, म्हैसवर्ग – 517, गावठी गाय – 20, एकुण – 739, शेळया – 12, कोंबडया – 400

ग्रामपंचायत केशवनगर
ता. हवेली, जि. पुणे.
मतदार यादी
वॉर्ड क्र.    स्त्री     पुरुष     एकुण
1           116112802441
2           104113552396
3           6798181497
4           6167591375
5           6528671519
6           6417361377
एकुण    4790581510605

ग्रामपंचायत केशवनगर
ता. हवेली, जि. पुणे.
शौचालय अहवाल

वॉर्ड क्र. एकुण घरे शौचालय शौचालय नसलेली
असलेली घरे  घरे
1       1064104915
2       84281824
3       24118457
4       31928435
5       500395105
6       906759147
एकुण 38723489383

ग्रामपंचायत केशवनगर
ता. हवेली, जि. पुणे.
हातपंप माहिती
1.वॉर्ड क्र. 5      ग्रा. पं. कार्यालयासमोर          – 60– 3382– ग्रा. पं.
2.वॉर्ड क्र. 5      साळुंके शेजारी                    – 60– 3433– टंचाई
3.वॉर्ड क्र. 4      विकास कदम घराशेजारी       – 60– 597– टंचाई
4.वॉर्ड क्र. 4      अब्दुल मिस्त्री/जाधव            – 60– 1597– ग्रा. पं.
5.वॉर्ड क्र. 3      मोतीराम पवार घराजवळ     – 60– 597– ग्रा. पं.
6.वॉर्ड क्र. 3      शिवाजी पवार/निंबाळकर      – 60– 3348– टंचाई
7.वॉर्ड क्र. 3      डि. व्ही. जगताप                 – 60– 1597– टंचाई
8.वॉर्ड क्र. 6      रमेश शिनलकर माने शर्मिला  – 60– 597– ग्रा. पं.
9.वॉर्ड क्र. 6      विलास माने                       – 60– 597– ग्रा. पं.
10.वॉर्ड क्र. 1    सागर बार्देस्कर                    – 60– 1597– टंचाई
11.वॉर्ड क्र. 2    सारथी, देवमाने                   – 60– 3348– ग्रा. पं.
12.वॉर्ड क्र. 2    महेश गॅरेज, पवार कार्यालय    – 60– 597– ग्रा. पं.
13.वॉर्ड क्र. 2    लोखंडे बापु घर                   – 60– 597– ग्रा. पं.
14.वॉर्ड क्र. 2    देसाई बापु                          – 60– 597– टंचाई
15.वॉर्ड क्र. 2    काका डेअरी                        – 60– 1597– टंचाई
16.वॉर्ड क्र. 2    म्हसोबा शेजारी                   – 60– 597– ग्रा. पं.
17.वॉर्ड क्र. 6    लोणकर उत्तम                     – 60– 597– टंचाई
18.वॉर्ड क्र. 6    साहेबराव लोणकर               – 60– 597– ग्रा. पं.
19.वॉर्ड क्र. 6    रामभाऊ इंगळे                    – 60– 597– टंचाई
20.वॉर्ड क्र. 6    सोपान कंाबळे                   – 60– 1597–टंचाई
21.वॉर्ड क्र. 4    कडबाकुट्टी                          – 60– 597– टंचाई
22.वॉर्ड क्र. 2    हनुमाननगर गुराडे                – 60– विजपंप– टंचाई
23.वॉर्ड क्र. 6    गायरान वस्ती, राजेंद्र जाधव    – 60– विजपंप – टंचाई
24.वॉर्ड क्र. 6    लोणकरवस्ती                      – 60–   टंचाई
25.वॉर्ड क्र. 2    म्हसोबावस्ती                      – 60–  ग्रा. पं.

ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचायांची निर्दशिका व वेतन

1.श्री. जताप तुकाराम श्रीरंग               – वरिष्ठ लिपीक – 4900
2.श्री. लोणकर माणिक बाळासाहेब       – लपीक– 3700
3.श्री. पाटील श्रीपती गणपती             – लिपीक – 3700
4.श्री. जगताप नितीन उत्तम               – लिपीक – 3000
5.श्री. कुंजीर प्रशांत उत्तम                 – लिपकी – 3000
6.श्री. जगताप प्रमोद प्रकाश               – प्लंबर – 4900
7.श्री. येवले संभाजली बाबुराव            – वॉलमन – 4900
8.श्री. थोरात ज्ञानेश्वर काशीनाथ          – वॉलमन – 4900
9.श्री. गायकवाड मनोज देविदास          – वॉलमन – 4000
10.श्री. तिरखुंडे किरण दत्तात्रय           – वायरमन – 4500
11.श्री. गवळी संदिपान रामराव          – आरोग्य नोकर –3500
12.श्री. साठे राजु बब्रुवान                  – आरोग्य नोकर– 3300
13.श्री. पवार शिवाजी लक्ष्मण            – आरोग्य नोकर–3500
14.श्री. बरुडे माउली सोपान              – आरोग्य नोकर–3500
15.श्री. गवळी किसन मधुकर              – आरोग्य नोकर–2100
16.श्री. काळे मंगल बादल                  – आरोग्य नोकर – 2100
17.श्री. भंडारी काशिनाथ हुसनाप्पा      –सफाई कामगार–3000
18.श्री. देशमुख शांताराम विष्णु          –सफाई कामगार–3000
19.श्रीमती. गवळी सुज्ञान नागनाथ       –सफाई कामगार–2300
20.श्रीमती. गवळी लक्ष्मीबाई मारुती    –सफाई कामगार–2300
21.श्रीमती. सिंधुबाई सुभाष मिसाळ     –सफाई कामगार–2300
22.श्रीमती. तेलंग सुमित्राबाई कांतीलाल –सफाई कामगार–2300
23.श्रीमती. सुर्यवंशी सुनिता वामन        –सफाई कामगार–2300
24.श्रीमती. गवळी उमराबाई सहदेव      –सफाई कामगार–2300
25.श्रीमती. भोवाळ लक्ष्मीबाई आनंदा    –सफाई कामगार–2100
26.श्रीमती. थोरात लक्ष्मी केरबा           –सफाई कामगार–2100

वॉर्ड क्र. मिळकत संख्या
11064
2842
3241
4319
5500
6906
एकुण   3872