बचत गट

ग्रामपंचायत महिला स्वयंसहायता बचत गट
1.पुष्पक म. स्व. ब. गट – सौ. संगिता अ. फाळके – सौ. ज्योती जगदीश शेट्टी – वॉर्ड क्र. 1,
2.पुष्पक म. स्व. ब. गट – सौ. संगिता अ. फाळके – सौ. ज्योती जगदीश शेट्टी – वॉर्ड क्र. 1,
3.ज्ञानेश्वरी म. स्व. ब. गट – सौ. विमल ए. मुळुक – सौ. शशिकला अ. थोपटे – वॉर्ड क्र. 2
4.भाग्यलक्ष्मी म. स्व. ब. गट.– सौ. शर्मिला माने–सौ. संगीता राजु लॉजरेस – वॉर्ड क्र. 6
5.जिव्हाळा म. स्व. ब. गट. – सौ. लता मांजरेकर – सौ. अनिता वाघ – वॉर्ड क्र.
6.स्त्रीशक्ती म. स्व. ब. गट – सौ. जगलपुरे प्रभावती – सौ. मनिषा कोंद्रे – वॉर्ड क्र. 2
7.प्रेरणा म. स्व. ब. गट – सौ. सुमन मु. लोणकर – सौ. उज्ज्वला भि. शिंदे  – वॉर्ड क्र. 6
8.श्रीमहालक्ष्मी म. स्व. ब. गट – सौ. शोभा अ. औताडे – सौ. रुपा सु. वाघमारे – वॉर्ड क्र. 6
9.राजमाता म. स्व. ब. गट – सौ. आशा वि. लोणकर – सौ. मंगला ग. हरगुडे – वॉर्ड क्र. 6
10.जिजामता म. स्व. ब. गट – सौ. संगिता दि. लोणकर – सौ. श्वेता अ. लोणकर – वॉर्ड क्र. 6
11.सावित्रीबाई म. स्व. ब. गट – – सौ. सिमा संदीप नरके – सौ. लक्ष्मी गो. मोहोळकर – वॉर्ड क्र.
12.इंदिरा गांधी म. स्व. ब. गट – सौ. शोभा मोहोळकर – सौ. निर्मला रं. पवार – वॉर्ड क्र.
13.आदर्श म. स्व. ब. गट – सौ. आशा सोपान गोरे – सौ. अर्पणा ज. सोनवणे – वॉर्ड क्र. 6
14.दुर्गामाता म. स्व. ब. गट – सौ. सुरेखा गुं. सोमवंशी – सौ. जगलपुरे प्रभावती अ. – वॉर्ड क्र. 2
15.महालक्ष्मी म. स्व. ब. गट – सौ. रंजना वाळवेकर – सौ. कल्पना रं. भुजबळ – वॉर्ड क्र. 2
16.2 अमृतेश्वर म. स्व. ब. गट – सौ. अंजना वा. जाधव – सौ. रुपा पाटील – वॉर्ड क्र. 2
17.1 अमृतेश्वर म. स्व. ब. गट – सौ. शैला अ. गायकवाड – सौ. सुमन द. शेंडगे – वॉर्ड क्र. 4
18.गौरी म. स्व. ब. गट – सौ. भारती गायकवाड – सौ. संध्या बबन देंडगे – वॉर्ड क्र.
19.यशश्री म. स्व. ब. गट – सौ. सुमन वि. जगताप – सौ. नंदिनी केदारी हरणे – वॉर्ड क्र. 2
20.भाग्योदय म. स्व. ब. गट – सौ. निर्मला जतकर – सौ. मालन प्रकाश माळी – वॉर्ड क्र. 2
21.श्रध्दा म. स्व. ब. गट – सौ. नंदा ए. ढमढेरे – सौ. सुरेखा ल. पवार – वॉर्ड क्र. 2
22.तुळजाभवानी म. स्व. ब. गट – सौ. उषा दि. व्यवहारे – सौ. संगिता दे. बिटके – वॉर्ड क्र. 2
23.जयमल्हार म. स्व. ब. गट – सौ. सुंदराबाई ना. जाधव – सौ. लता राजेंद्र जाधव – फलाट वस्ती
24.यल्लामादेवी म. स्व. ब. गट – सौ. सुमन शं. गायकवाड – सौ. अंबु वि. गायकवाड – वॉर्ड क्र
25.पं्रगती म. स्व. ब. गट –सौ. अर्चना न. वावधने – सौ. राधा श्रीकृष्ण कानडे – वॉर्ड क्र.
26.वैभवलक्ष्मी म. स्व. ब. गट – सौ. हिराबाई भि. गुहाडे – सौ. ज्योती नितीन कांबळे – हनुमाननगर
27.साईबाबा म. स्व. ब. गट – सौ. सुजाता डफळ – सौ. सविता हाटकर – वॉर्ड क्र. 5
28.श्री. छत्रपती म. स्व. ब. गट – सौ. विजया लार. गायकवाड – सौ. शकुंतला गांजळे – वॉर्ड क्र. 2
29.प्रगती म. स्व. ब. गट – सौ. शिनोलकर जयश्री अरविंद – सणस सुरेखा अनिल –
30.तृप्ती म. स्व. ब. गट –सणस सुरेखा अनिल – सणस ताराबाई लक्ष्मण – वॉर्ड क्र. 2
31.सत्यज्योत म. स्व. ब. गट – – सौ. मनिषा नितीन कोद्रे – प्रभावती अभिमन्यु जगलपुरे – वॉर्ड क्र. 2
32.चेतना म. स्व. ब. गट – सुरेखा गुंडंु सेामवंशी – सविता राहुल जगलपुरे – वॉर्ड क्र. 2
33.जागृती म. स्व. ब. गट – भारती धर्मे – सिंधु वाघोलीकर – वॉर्ड क्र. 2
34.सखी म. स्व. ब. गट – टिळेकर – नेवसे – वॉर्ड क्र.
35.रेणुकामाता म. स्व. ब. गट – अ. शिरवाळे स. गुंतगुळे – वॉर्ड क्र. 1
36.सिध्दीविनायक म. स्व. ब. गट – संगिता कदम – स. देगावे – वॉर्ड क्र. 1
37.भाग्योदय म. स्व. ब. गट – निर्मला सोमलिंग जतकर – सुनिता विठ्ठल बावणे – वॉर्ड क्र. 2
38.संजीवनी म. स्व. ब. गट – अ. होले – स. बुरडे – वॉर्ड क्र.
39.मयुरेश्वर म. स्व. ब. गट – शोभा पाचनकर – कांचन दुधाळ – वॉर्ड क्र.
40.वाघजाई म. स्व. ब. गट – रुपाली कांबळे – सुनिता तिकोणे – वॉर्ड क्र. 6
41.गणेश म. स्व. ब. गट – मीना तिकोणे – संजीवणी तिकोणे – वॅार्ड क्र. 6
42.पद्मावती म. स्व. ब. गट – मंगल साळुंके – निर्मला ढिले – वॉर्ड क्र. 6
43.शुभम म. स्व. ब. गट – वॉर्ड क्र. 2
44.चेतना म. स्व. ब. गट – सौ. पवार – वॉर्ड क्र.
45.सत्यज्योत म. स्व. ब. गट – सौ. जगलपुरे
46.ओमकार म. स्व. ब. गट – शैलजा रणजित साळुंके –गायकवाड पुष्पा तात्याराम –
47.कोमल म. स्व. ब. गट – रुपा सुखदेव वाघमारे – ठोंबरे संगिता  दादासाहेग – वॉर्ड क्र. 6
48.शिवगंगा म. स्व. ब. गट – निर्मला सोमलिंग जतकर – अरुणा शैलेंद्र वनमोरे – वॉर्ड क्र. 2
49.रोहिणी म. स्व. ब. गट – रंजना अजुु‍र्न गायकवाड – निता संजय कांबळे – वॉर्ड क्र. 1
50.मदर तेरेसा म. स्व. ब. गट – शम्शाद रोशन अली सयद – मुमताज कुतुब मुल्ला – पी. डी. सी. सी. – 4146– 2000 वॉर्ड क्र. 5
51.इंदिरा गांधी म. स्व. ब. गट – सुमया जादेव सयद – सिमा हजगुडे – पी. डी. सी. सी. – 4147 – 2000 वॉर्ड क्र. 5
52.माता रमाई आंबेडकर म. स्व. ब. गट – शर्मिला शिवाजी माने – निता दिपक माने – वार्ड क्र. 6
53.विठ्ठल रुक्मिनी म. स्व. ब. गट – पल्लवी एकनाथ शिंदे – नंदा राधाकृष्ण शिंदे –
54.नवचैतन्य म. स्व. ब. गट – रुपाली सुरेश उबाळे – नंदा एकनाथ पवार – वॉर्ड क्र. 6
55.चेतना म. स्व. ब. गट – पुजा राजेदं्र ढवळे – ज्योती अशोक लोखंडे
56.जागृती म. स्व. ब. गट – चंद्रभागा मल्लेश धनगर– ऋषाली शिरवाळे – बी. ओ. एम. – 17720– 10086 वॉर्ड क्र. 2
57.रमाबाई म. स्व. ब. गट –सप्तफुला राजु दंदी – ज्योती वामनराव वानखेडे – वॅार्ड क्र. 2
58.पंचशील म. स्व. ब. गट (4236) –जौशीला नितीन कांबळे – कल्पना कैलास जगधने – पी. डी. सी. सी./4236 – 9226234837 – 4000
59.चंदाम्मादेवी म. स्व. ब. गट – सुमन व्यंकट काळ – सिताबाई कांबळे – पी. डी. सी. सी. – 9371079327
60.बोधीवृक्ष म. स्व. ब. गट – सुमन विक्रम जगताप – कस्तुरा रमेश गायकवाड – पी. डी. सी. सी. – 25123573 – वॉर्ड क्र. 2
61.स्वामी समर्थ म. स्व. ब. गट – ललीता तुकाराम निकम – मंगल विजय कदम /19183– बी. ओ. एम. – 9422517818
62.सप्तश्रृंगी म. स्व. ब. गट – निता प्रविण निकम – पुष्पा रविंद्र ढवळे /19184– बी. ओ. एम. – 9422517818
63.सरस्वती म. स्व. ब. गट – गौरी दिपक देवकर – मिनाक्षी राजाराम वावधने – पी. डी. सी. सी. – 9822216746
64.ओंकारेश्वर म. स्व. ब. गट – गौरी दिपक देवकर – मनिषा गणेश भंडारी – पी. डी. सी. सी. – 9822216746
65.मृगनयनी म. स्व. ब. गट – मनिषा शरद सोळंखी – सुरेखा गुंडु सेामवंशी – पी. डी. सी. सी.
66.प्ररेणा म. स्व. ब. गट – कांचन दिपक खोलकर – उज्वला भिमराव शिंदे – पी. डी. सी. सी. – 9850851056
67.गंगा गायत्री म. स्व. ब. गट – गिता निदेश निकल – ललिता तुकाराम निकल – बी. ओ. एम./9252– 26820003
68.जाई म. स्व. ब. गट –  गिता राजेंद्र साळंुखे – योगिता धनराज पाटील – बी. ओ. एम. – वॉर्ड क्र.2
69.स्फुर्ती म. स्व. ब. गट – मिनाक्षी अरविंद गुरव – सुमित्रा शिवलाल राजपुत – बी. ओ. एम. – 9850428265
70.स्त्रिमुक्ती म. स्व. ब. गट – विद्या प्रविण पिल्ले – किरण डिडवळ
71.उत्कर्ष म. स्व. ब. गट – सुजाता पांडुरंग खैरावकर – अरुणा शैलेंद्र वनमोरे – पी.डी. सी. सी. /4272– 26812691–2000
72.सरस्वती म. स्व. ब. गट – सविता रमेश जकाते – कांचन खंडु दुधाळ – पी. डी. सी. सी. /4272/ 9923558273 – 500
73.सहारा म. स्व. ब. गट – शकरिा अब्दुल शेख – सनम विश्वनाथ सुर्वे – बी. ओ. एम. – 9860836341
74.अभिनव म. स्व. ब. गट – स्मिता शिवाजी घोलप – लतिका शिवाजी घोलप – बी. ओ. एम. – 9850617231
75.श्रीमुक्ती म. स्व. ब. गट – योगिता धनराज पाटील – गीता राजेंद्र साळुंके – 9881873287 – वॉर्ड क्र. 3
76.रमाबाई म. स्व. ब. गट – शंकुंतला शाम देडे – सिंधुबाई सुभाष मिसाळ – 9970592056
77.मुक्ती म. स्व. ब. गट – नुरजहॉं महम्हंद शेख – फरिदा अमजद खान – 9226861952
78.श्री. प्रेमनाथ म. स्व. ब. गट – सौ. सुवर्णा प्रकाश रेघाटे – सौ. छाया शंकरराव मोरबाळे – वॉर्ड क्र. 2
79.अम्मा भगवान म. स्व. ब. गट –
80.राजमाता जिजाऊ म. स्व. ब. गट –सौ. अल्का दिलीप झगडे – सौ. सिमा संदिप नरके – बी.ओ. एम. – वॉर्ड क्र. 4
81.सुबोध महिला म. स्व. ब. गट – शाकरिा नबीसाब शेख – शबाना मेहबुब नाईवाडे – बी. ओ. एम. – 9860836341
82.मान्यता म. स्व. ब. गट –
83.गितांजली म. स्व. ब. गट –
84.वैधवी म. स्व. ब. गट –अनिता रविंद्र निंबाळकर – अरुणा रणसिंग
85.जनकराजा म. स्व. ब. गट –
86.जानवी म. स्व. ब. गट –
87.परिवर्तन म. स्व. ब. गट –
88.श्री महागणेशा म. स्व. ब. गट – सुनिता अशोक रुपेनर – जयश्री मोहन पाटील
89.जय चौरसमाता म. स्व. ब. गट – अर्चना युवराज नागपुरे – अनिता शांतीलाल परमार
90.तुकाई म. स्व. ब. गट – जयश्री सतीश पंडीत – जयश्री शशीकांत पाटील
91.भक्ती म. स्व. ब. गट – सविता संतोष मंमाळे – पार्वती अरविंद भोसले
92.विश्वांजली – अनिता सुभाष सातपुते – जयश्री दिनकर उघडे – बी. ओ. एम. – 9881910931